REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNEGO
Alina Borowska

 1. Jako psycholog świadczę odpłatnie usługi dla dorosłych i dzieci w zakresie pomocy, wsparcia i terapii psychologicznej.
 2. Wizyty, konsultacje, diagnoza, spotkania terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 4. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
 5. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.
 6. Psycholog zapewnia prawo do poufności również dziecku. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 7. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 8. Klient, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.
 9. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
 10. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie.
 11. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności gabinetu.
 12. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. 
 13. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
 14. Wizyta nieodwołana jest pełnopłatna. W przypadku braku uregulowania płatności za niedowołaną wizytę nie ma możliwości umówienia kolejnej wizyty.
 15. W przypadku 3 nieobecności z rzędu psycholog ma prawo do zdecydowania o zakończeniu współpracy.
 16. W przypadku spóźnienia spotkanie zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
 17. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką lub przelewem po zakończeniu wizyty.
 18. W przypadku wizyt on-line, pierwsza wizyta powinna być opłacona na 24h przed spotkaniem.
 19. Klient zostanie poinformowany o podwyższeniu ceny z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.